In touch with tomorrow

Bedrijfsinfo

Bezoekadres (alleen op afspraak):

Stationsplein 9-11

4461 HP Goes


Postadres (GEEN bezoekadres):

OH Computers
Dr. W. Dreeslaan 18
4463 XE Goes
 
Telefoon: 0113 - 64 41 41
Fax: 0842 - 263125

Email: info@ohcomputers.nl

Kamer van koophandel registernummer: 22051268
ING Bank: NL24 INGB 0004 7578 26
 
Op al onze diensten en leveringen gelden onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden,
welke gedeponeerd zijn bij de kamer van koophandel te Middelburg onder depotnummer 22051268

OH Computers is ook te vinden op de website  van computerwinkel-info.nl


Privacy verklaring

OH Computers respecteert de privacy van haar bezoekers van haar website. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben we daarom een beleid geïmplementeerd m.b.t. de verwerking van de persoonsgegevens.

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden. De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1- Wettelijke bepalingen

  1. Website (hierna ook “De website”): https://www.ohcomputers.nl
  2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): OH Computers, gevestigd te Dr. W. Dreeslaan 18, 4463XE Goes, Kvk-nummer: 22051268

Artikel 2 – Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik ervan is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële-, politieke- of publicitaire doeleinden, danwel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

 

Artikel 3 – De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming danwel het afzien van rechtsvervolging,

Artikel 4 – Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

  • De toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de  gehele of een gedeelte van de website.
  • Alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
  • De website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of 1 van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen o.a. virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u gevoerd worden:

  • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
  • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door OH Computers. Onder persoonsgegevens worden verstaan: Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of 1 of meerdere elementen die kenmerkend zijn voor de identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissen van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@ohcomputers.nl .

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens indien van toepassing niet meer onder de bescherming van de bepalingen van de privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@ohcomputers.nl

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van de website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals bij deze wet is bepaald.

Artikel 11 – Cookies

Een cookie is in dit geval een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat bij elk bezoek aan onze website de bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op de desbetreffende bezoeker in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Bij bezoek aan de website verschijnt er een banner waarmee geïnformeerd wordt over het gebruik van cookies indien van toepassing. Bij verder gebruik van onze website accepteer je het gebruik ervan. Toestemming is geldig voor een periode van 13 maanden.

We gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

  • Google Analytics
  • Functionele cookies zoals sessie- en logincookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie
  • Analytische cookies om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14 – Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot:

Ron Oude Hesselink, info@ohcomputers.nl of 0113 – 64 41 41